به ما بپیوندید

وزیر ارتباطات و فن آوری: ایران دارای بیشترین کاربر اینترنتی در خاورمیانه است

09/07/2012

براساس گزارش ایلنا، تقی پور عصر پنجشنبه دولت الکترونیک را یک جریان بی انتها دانست وخاطر نشان کرد: همین طور که زندگی در فضای فیزیکی برای بشر جریان دارد، روز به روز این خدمات هم درفضای مجازی و شبکه ای بیشتر می شود.

تقی پور دولت دهم را اولین دولت الکترونیک کشور نامید و اذعان کرد: در حال حاضر بیش از هزار و400خدمت دولت الکترونیک دربخشهای دولتی وعمومی غیر دولتی از طریق دفا تر پیش خوان دولت و آی سی تی روستائی ارائه می شود.

Back to Top