به ما بپیوندید

خودروهای مرگ!

وقتی از یک تکنولوژی ساده و مفید،  برای مرگ آفرینی استفاده ی نادرست می شود.
وقتی از یک تکنولوژی ساده و مفید،  برای مرگ آفرینی استفاده‌ی نادرست می‌شود
 
Back to Top