به ما بپیوندید

سانسور اینترنت قاتل امید

07/14/2016

فیلترینگ و سانسور اینترنت امید را می‌کشد و فرصت رقابت را از مردم ایران می‌گیرد. شاید گاهی حتی سبب از دست رفتن جان انسان‌ها شود.

Back to Top