به ما بپیوندید

مشکلات مرده هایی که سنگ قبر هوشمند دارند!

مشکلات مرده هایی که سنگ قبر هوشمند دارند!

چند سال پیش نخستین سنگ قبر هوشمند در ایران به ابتکار یک نوجوان بوشهری ساخته شد.

Back to Top