اسلحه مخصوص حاکم بزرگ، احترام بگذارید!

در حاشیه کرونایاب جدید سپاه

تلگرام