گوگل ملی

ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی: «می‌خواهیم گوگل ملی داشته باشیم.»

تلگرام