به ما بپیوندید

تاثیرات مثبت فیلتر‌شدن تلگرام و بستن اینترنت به طور کلی

01/06/2018

آیا می‌دانید که بستن تلگرام چه تاثیرات مثبتی بر زندگی ایرانیان گذاشته است؟ آیا می‌دانید اگر اینترنت به طوپر کلی مسدود شود چه تاثیرات مثبت‌تری بر زندگی ایرانیان دارد؟

Back to Top