به ما بپیوندید

میزگرد تکنولوژی و زنان، خیلی دور خیلی نزدیک

چهارشنبه, 25 می, 2016 - 14:19 -- HabibFarah
05/25/2016
آیا دنیای تکنولوژی نیز همچون بسیاری از عرصه‌های دیگر اجتماع، از مردسالاری رنج می‌برد؟ چرا اقبال زنان به تکنولوژی کمتر از مردان بوده است؟ (آیا واقعا اینگونه است؟) تکنولوژی کجا به کار زنان آمده است و زنان چه استفاده‌هایی از تکنولوژی می‌برند؟ اگر زنان کمتر از مردان به دنیای تکنولوژی وارد شده‌اند، چگونه باید با این مشکل مواجه شد؟ 

دیدگاه‌ها

Eddie:

Juliana:

Eula:

Alphonso:

Alvaro:

Susanna:

Scientists are involved abоut the lօng-term and chronic connection Ьetween exposure t᧐ chemicals
in our drinking water аlong wіth tһe effects it's on aquatic ecosystems.
When the cleaned jewellery іs dry, store іt in jewelry box which іncludes velvet lining.
Τhіs іncludes Backup Quick - Start Exec software whicһ can Ьe simple to install, ᥙser-friendly,
and iѕ alѕօ sustained by Quantum.

My weblog; hotellstädning stockholm - http://www.stadfirmashahin.se/hotellstadning-stockholm/

صفحه‌ها

Back to Top