آخرین برنامه صداوسیما؛ تأمین علوفه دام!

صدا وسیما با ارز ۴٢٠٠ تومانی خوراک دام و خودرو وارد کرده است.
 

تلگرام