دادگاه اینترنتی؛ محاکمه محکومان به شکل ویدئو کنفرانس