هالک اینستاگرامی؛ هالکی که با لایک باد شده بود

سجاد غریبی، ملقب به هالک ایرانی که به شکست مفتضحانه غریبی ختم شد،

تلگرام