چک لیست امنیتی- رمزعبور

- انتخاب رمزعبور قوی و طولانی 

- استفاده از ابزار‌های امن برای مدیریت و تولید پسورد

- عدم استفاده از یک رمزعبور برای چند حساب کاربری 

- عدم ذخیره رمزعبور در فضاهای ناامن و فایل‌های رمزگذاری‌نشده

تلگرام