پیام‌رسان‌های آفلاین امن ویژه هنگام قطع کامل اینترنت

این اپ‌لیکیشن‌ها از طریق شبکه همتا به همتا و شبکه محلی ارتباط کاربران را برقرار می‌کنند.

در حقیقت از ساختار غیرمتمرکزی که بر پایه شبکه‌های توزیع‌شده است، استفاده می‌کنند و هیچ سروری در کار نیست.

۳ پیام‌رسان آفلاین امن 

BRIAR

JAMI

Fireside Messenger

تلگرام