سیستان و بلوچستان، قرنطینه، آموزش و پرورش، آموزش از راه دور، اینترنت