باج‌گیری در فضای مجازی

تواناتک- باج‌گیری در فضای مجازی با چه روش‌هایی صورت می‌گیرد و چطور می‌توان جلوی آن را گرفت؟