چگونه: فعال‌کردن قابلیت تایید هویت دومرحله‌ای برای حساب اپل