چگونه: فعال‌کردن قفل صفحه در سیگنال

در این ویدیو کوتاه به یکی از قابلیت‌های امنیتی سیگنال برای جلوگیری از دسترسی افراد غریبه به محتوای حساب کاربری می‌پردازیم.