شصت ثانیه: شناسایی موقعیت افراد برای وابستگان یا امدادگران