چگونه: به دیگران اجازه ندهیم با شماره ما در سیگنال ثبت‌نام نکنند