قربانی روبوکال نشو!

تواناتک- «کلی تلفن به کشورهایی داشته‌ام که در آنجا هیچ آشنایی ندارم. چطور چنین چیزی ممکن است؟» اگر این مسئله برای شما هم پیش آمده است، بدانید که قربانی روبوکال شده‌اید!