بات‌های امن و ناامن در تلگرام

بات‌های بسیاری با کارآیی‌های متفاوت در تلگرام وجود دارد. اما آیا همه این‌ها امن هستند؟ چطور می‌توان بات‌های ناامن را تشخیص داد؟