وی‌پی‌ان‌های پولی یا دام‌های امنیتی

تواناتک- آیا شما هم تبلیغات وی‌پی‌ان‌های پولی را دیده‌اید؟ در این ویدیو کوتاه با خطرات این ابزارهای ناامن آشنا می‌شویم.