اگر فایلی را اشتباه پاک کردید، اصلا نگران نباشید!‌ (۱)