اقدامات لازمی که باید پیش از فروش دستگاه هوشمند خود انجام دهید