اینترنت اشیاء

تواناتک- هی گوگل چراغ‌ها را خاموش کن! چراغ‌ها خاموش می‌شود. هی گوگل! در را باز کن! در باز می‌شود هی گوگل! تلویزیون را روشن کن. تلویزیون روشن می‌شود. آیا با نکات امنیتی اینترنت اشیاء آشنا هستید؟ با ما باشید!