مرزهای تحمل و مدارا در شبکه‌های اجتماعی

این‌روزها با وجود اینترنت همه ما در دو دنیا زندگی می‌کنیم؛ یکی دنیای واقعی که در آن می‌توانیم اشیا را لمس کنیم، دیگری را در آغوش بگیریم و ببوسیم، کار کنیم و بخوابیم و ... دینای دیگر دنیای مجازی است؛ دنیایی که ما روزانه زمان بسیاری را در آن سپری می‌کنیم. ما در دنیای اول شخصیتی مخصوص به خود داریم اما لزوما به آن معنا نیست که ما در دنیای دوم نیز با همان شخصیت حضور می‌یابیم. ممکن است در دنیای اول شخصی خجالتی باشیم اما در دنیای دوم انسانی بی‌پروا و گستاح. ممکن است در دنیای اول اهل مدارا باشیم اما در دنیای دیگر کاسه‌ی صبرمان سریع سر برود و مرزهای مداراگری را پشت سر بگذاریم. در این برنامه نیما راشدان و عرفان کسرایی با ما درباره مرزهای تحمل و مدارا در شبکه‌های اجتماعی سخن می‌گویند.