نکات امنیتی ضروری برای شرکت در راهپیمایی و تجمع

این‌روزها شرایط ایران به دلیل اعتراضات مردمی و اعتصابات و همین طور سرکوب حکومتی حساس و امنیتی است. اگر فعالیت صنفی و سیاسی و تشکیلاتی می‌کنید این نکات امنیتی که در ویدئو می‌آید باید برای شما مهم باشد و رعایتش کنید.