پاسخ با توانا تک (قسمت سوم)

تواناتک- در این قسمت «پاسخ با تواناتک) مانند دو قسمت پیشین همکاران ما در تواناتک به پرسش‌های شما در حوزه اینترنت و امنیت کامپیوتر پاسه می‌دهند. پرسش‌ها از شما است و پاسخ‌ها از تواناتک.