شصت ثانیه: دریافت کد دو مرحله‌ای اینستاگرام بدون نیاز به پیامک