شصت ثانیه: Nametag می‌تواند شمارا به راحتی در اینستاگرام به دوستانتان وصل کند

تواناتک- نیم‌تگ امکان جدیید در اینستاگرام است که شما به کمک آن می‌توانید دوستانتان را به کمک آن و بدون تایپ‌کردن نام شان پیدا کنید. در این ویدئو کوتاه با چگونگی این کار آشنا می‌شویم.