سواد تکنولوژیک در قرن بیست‌ویکم

به چه کسی می‌گوییم باسواد و به چه کسی می‌گوئیم بی‌سواد. این تعریف زمانی شامل خواندن و نوشتن و محاسبات ساده بود اما امروز تفاوت آشکاری با گذشته دارد.