وقتی تکنولوژی در اختیار ظالم باشد

در حاشیه برگزاری همایش سراسری قوه قضاییه در هفتم تیر ۱۳۹۹ و حضور علی خامنه‌ای از طریق اینترنت

تلگرام