جلوگیری از اجرای ویدیو‌های خودکار در توییتر برای صرفه‌جویی در مصرف اینترنت