احمد خاتمی و فضایِ حقیقیِ مجازی

تواناتک- 


احمد خاتمی در گفتگویی در مورد فضای مجازی گفته: 

"امروز به فضای مجازی اصطلاًحا می‌گن مجازی ،ولی از فضای حقیقی هم حقیقی تره!  یعنی چی؟ یعنی در اغتشاشات دی ماه سال گذشته فضای مجازی بود که مدیریت می کرد."   

تلگرام