پهنای باند علم‌الهدی!

تواناتک

شما می‌گوئید همان مقدار که فیلتر کردیم پشیمان شدیم؟ -

علم‌الهدی: حق دارید پشیمان شوید چون درست فیلتر نکردید اگر می‌خواستید درست انجام دهید اول شبکه اجتماعی را تقویت و بعد شبکه خارجی را فیلتر می‌کردید.
پهنای باند ۵۰۰ را به شبکه مفسد و ۳۵ را به شبکه داخلی دادید و بعد فیلتر کردید معلوم است که اثر معکوس دارد

تلگرام