پیش از شرکت در تظاهرات، در سرویس‌های ایمیل...

پیش از شرکت در تظاهرات، در سرویس‌های ایمیل...

- ایمیل‌های مهم و حساس را از Inbox و Trash پاک کنید

- از حساب‌تان خارج شوید (Log out)

- گذرواژه‌تان را به فردی مورد اعتماد بدهید که اگر بازداشت شدید سریع حسابتان را حذف کند

تلگرام