مرورگرهایی با وی‌پی‌ان داخلی

 

مرورگرهایی که وی‌پی‌ان داخلی دارند، بدون نیاز به ابزار دیگری، دسترسی شما به سایت‌های فیلترشده را فراهم می‌کنند. از جمله این مرورگرها:
- Aloha Browser (Android-iOS)
- UR Browser (Android-iOS-windows)
- Tor Browser (Android-iOS-windows)
- Epic Browser (Android-iOS-windows)

تلگرام