بررسی دسترسی‌ها به حساب تلگرام

 

- به تنظیمات تلگرام بروید
- قسمت Devices را باز کنید
- لیست دستگاه‌هایی که به حساب شما دسترسی دارند را خواهید دید
- با انتخاب Terminate Session می‌توانید ارتباط  دستگاه‌ها با حساب‌تان را قطع کنید
 

تلگرام