مقدمه امنیت دیجیتال - جلسه پنجم

همه ما با فایل‌ها، ایمیل‌ها، تصاویر، ویدئوها و سایر داده‌هایی سر و کار داریم که به دلایل مختلف برایمان خصوصی تلقی می‌شوند. کنشگران مدنی و روزنامه نگاران ایرانی ممکن است به داده هایی دسترسی داشته باشند که توزیع عمومی آن موجب ایجاد دردسر و به خطر افتادن امنیت شهروندان دیگری شود. برای مقابله با این خطرات، ترفندهای کمابیش موثری وجود دارند، در این جلسه ترفندهای موثری را برای محافظت از داده‌های شما معرفی می کنیم.