استفاده هم‌زمان از دو پیام‌رسان مشابه؛ قابلیت جدید دستگاه‌های سامسونگ