چگونه: جلوگیری از گرفتن اسکرین‌شات از گفت‌وگوها در سیگنال