جواد شبانی، دانشمند ایرانی، موفق به کشف حالت جدیدی از ماده شد