امنیت دیجیتال پیشرفته – جلسه ششم – بخش دوم

 

در این جلسه، تعدادی از نرم افزارهای کد باز و قابل حمل برای استفاده معرفی می‌شود.
https://www.youtube.com/watch?v=Kt3JzjxgieU