امنیت دیجیتال پیشرفته – جلسه سوم

بدافزار‌ها مجموعه گسترد‌های از نرم‌افزار‌های آلوده و مخرب هستند که بدون اجازه شما، وارد سیستم شده و با اهداف متفاوتی موجب زیان، از بین رفتن داده‌‌ها و یا نرم‌افزار‌های شما می‌شوند
https://www.youtube.com/watch?v=rrFvxFUWpMk