Search

وزیر ارتباطات و استارلینک

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی:
«استارلینک مکلف به دریافت مجوز شده و برای فعالیت در ایران باید قواعد ما را بپذیرد.»

بهنام محمدی