Search

چگونه تب‌های بسته‌شده در مرورگر را دوباره باز کنیم؟

با فشاردادن هم‌زمان کلیدهای CTRL + SHIFT + T می‌توانید تب‌ها یا برگه‌های بسته‌شده را مجددا برگردانید.