وی‌پی‌ان (VPN)

وی‌پی‌ان دقیقا چه کار می‌کند؟ آیا فقط برای عبور از فیلترینگ به کار می‌آید؟

این انیمیشن کوتاه از مجموعه «فرهنگ اصطلاحات تک» است.