Search

واژه‌نامه امنیت دیجیتال، ۹- آدرس آی‌پی / IP Address

آدرس آی‌پی یا IP Address، یک شناسه عددی است، که به دستگاه‌ها در شبکه اینترنت اختصاص می‌یابد؛ تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و داده‌ها را ارسال یا دریافت کنند.