Search

شصت ثانیه: حذف موقتی پست‌های اینستاگرام

 

ما می‌توانیم در اینستاگرام به طور موقت پستی را حذف کنیم و زمان دیگری که می‌خواهیم بار دیگر آن را منتشر کنیم. در این ویدئو کوتاه با این کار آشنا می‌شویم.