اگر افراد غریبه به سیستم شما دسترسی پیدا کردند چه‌کار باید کنید؟